closeTerug naar inventaris

Transcriptie

430

80

25

795

5

an

23.

Dankzegging voor verleend

rennis aan de Cogters van de

Doom in anno 1781

Die van het jaar ƒ782

hebben beter fortuen ge„

„had

Peys goederen geen tot

subfect bij den invoer

23

December inclusive, te verpagten, en tot narigt der Pagters

van dezelve te statjeeren, dat de betaaling der pagtpenningen al„

„toos kort na de yking, welke in Jannari en sulx gescheid=t, zonder

manquement volgen moest, mitsgaders uit dien hoofde ook

aan den Pagter voor dit jaar, op zijn daarom gedaan verzoek,

sursiance verleend van de betaaling der pagtpenningen voor de

laaste zes maanden deezes jaars /zijnde voor de eerste naar de gemel„

„de gewoonte door den voorjaarigen Pagter reeds voldaan / tot in de

maand Iuli naastkomende, en voor de eerste Zes maanden van het

jaar 1784. tot in Ianuari van hetzelfde jaar

§ 29 De Pagters van de Boom voor het jaar 1781, en

wij met dezelven, bedanken Uwer Hoog-Edelheden zer nederig voor

het aan hun verleende remues van his 12302. 4. —. of het bedraagen

der pagt penningen van twee en een half maanden, alzoo hun dik tot

eenige opbeuring strekt in de ramp spoeden, die zij hebben moeten

ondergaan.

30. Deze menschen zijn het niet, maar anderen, die als Pag„

„ters van de Boom voor het jaar 1782. gerequestreerd hebben om van

de amfioin, uit het Engelsche prijsschip la Berzeij hier in en weder

uitgevoerd, eenige percenten te mogen genieten; En, schoon hun ver„

„zoek gehelijk van de hand gewezen is, hebben zij egter geene reden van

klaagen, dewijl het geluk hun beter dan de Pagters voor het jaar 1781

gediend heeft, om wat te kunnen profiteeren, en zulks met het goed

vooruitzigt op het vervolg oorzaak is, van de merkelijk rijzing

der gemelde pagt voor dit jaar.

§ 31 Ondertusschen zullen wij ons tot narigt laaten strekken

de explicatie in Uwer Hoog-Edelheden geeerden brief van den 1 Oc

„tober, dat het alleen de wettige en bepaalde ongelden zijn, die van

het bedraagen der prijs gemaakte goederen worden afgetrokken dog dat

n