closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den pagtis van het

Hoofdgels is niet te veel

geremitteerd

wat vaste goederen

enz opgebragt hebben

Gering overschot der

uitstaande schulden

Wat daar van op ti

Rekening van Tranns

en oorldas- ongelden af„

„gestreven Jis.

er de tot voor den invoer niet onder begrepen is, en hebben op dat sun

„dament, ter gelegenheid van de Jongste verpagting der Domeinen, aan

de omstanders gedenoncieerd, dat van diergelijke goederen den Pagters van

de Boom geen tot competeerende dan wanneer zij hier verkogt en dus

van meester veranderd zijnde, weder uit gevoerd wierden.

§. 32 Op Uwer Hoog-Edelheden remarque met opzigt tot het

verleende remier van us 480—. aan den Pagter van het hoofdgeld

der Chineeschen voor het jaar 1782, dienen wij onderdaanigst, dat

wi hem minder kwijfgescholden hebben, dan hij naar het getal van de

genen, die hoofdgeld betaalen moesten en wegens hun engagement in

Comps dienst daar van geexcuseerd waren, in de bellijkheid van ons

vorderen zon

§ 33 De inkomsten van 's Heeren Geregtigheid voor de

Verkogte vaste Goederen en Vaartuigen hebben in het boekjaar

178½ bedragen rds. 11055: 35. —, En die van het Klein zegel res 640:

9. 8:

§§ 34 Van de Generale Agterstallen of uitstaan„

„de schulden, is, blykens het bij onze Resolutie van den 6 Novem„

„ber geinsereerd Berigt van wijlen den Hoofd administrateur Werndlij,

onder ult:o Angs. niet meer overgebleeven, dan een gering sommetje

van ƒ 437. 9. —. dat de Burgerkasse voldoen moet voor eenige

brandspuits-gereedschappen; zijnde daarentegen de restant

schuld van de nieuwe Beneden kerk zoo wel, als de helfte van

het gene de bagters van de Boom voor het jaar 1781 waren ten agteren

geweest, rigtig betaald, dog de andere helfte van dat agterstal, ter som„

„me van res. 12302. 4.— ., door uwe Hoog Edelheden hun gere„

„mitteerd, op de Rekening van Trains- en Oorlogs-ongelden bij de

Negotie

ider

Provisi

van het

la Bets