closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Prorisinale uitteeling

van het buitgeld wegens

la Betsey

25.

t Restant daar van is

sidert afgegeven

Behalven ’t gene eenigen op Ba„

„taira wilden ontvangen

25

Negotie-boeken afgeschreeven, volgens onze Resolutie van den

14 Augs.

35 Wat alverder het sujet van Geldzaaken

Concerneert, wi zijn op het aanhoudend verzoek van de hier ’t huishoo„

„rende participanten in het buitgeld wegens het op de Engelschen vero„

„verd schip la Betseij, om te mogen erlangen hetgene hun nog Competeer

„de, genoodzaakt geweest hun in mindering daar van weder bij provisie,

of tot dat wij met uwer Hoog Edelheden nadere orders dienaangaande

zouden weezen gemunieerd, eenige penningen te laaten verstrekken,

volgens onze Resolutie van den 29 November

§ 36- sedert of op den 24. December, nevens Uwer Hoog

Edelheden geenden aparten brief van den 1 October bevorens, ontvan„

„gen weezende een Berigt van den Heer schout bij Nagt schri„

„ver C. se, met de daar toe betrekkelijke bescheiden, nopens de uitdee„

„ling van het voorschreeven buitgeld, hebben wij ter onzer sessie van den

6 Ianuarij, overeenkomstig met uwer Hoog Edelheden geagte order bij

secreete missive van den 12 Iuli, besloten aan verre de meesten van de

deelhebbers in dat buitgeld, welke hier waren, te laaten afgeeven het„

„gene hun meer was toegelegd, dan zij volgens onze Resolutien van den

19: Maart en 29 November reeds ontvangen hadden dog aan den Vaan„

„drig Jacob Christiaan Lucas, de sergeanten Ian Christiaan Lintener

en Johan Laurens Vriend den Derdewaak Ian Hendrik Meijer, en de

Bootslieden Iochem Hendrik Tessensohn en Ian Nicolaas Mul„

„ler, die boven hun genot bij de voorige distributien nog wel

res 20961 18. erlangen moesten, slegts een kliin gedeelte daar van te

laaten voldoen, en afvraagen of zij het overige te Batavia wie„

„den doen ontvangen, dan wel by de Compagnie staan laaten

tegen den interest van zes percent in het Jaar.

zij verzogten daar op dat van hun aandeel te Batavia

mogten