closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17

of by de compagnie op inte„

pert laaten

overschrijving van het

aandeel van Lucas op

den naam van Hinsel

Revigte wegens de ge„

„melde uitdeeling

mogten doen ontvangen

De Derdewaak

ros 1300.

Meijer

De Bootsman

—„ 2700.

Tetsensohn.

De Bootsman

—„ 700.

Muller

De sergeanten

Lintener en Vriend ieder rs 1000.—. of beiden 2000

Bedraagende Rds. 6700.—.

Dog dat daarentegen bij de Compagnie mogten laaten staan

ris 1000.

De vaandrig Lucas

7000

De Derdewaak Meijer

5600

En de Bootmman Tessensohn

Bedraagende rds. 13600.

En, in dat verzoek bewilligd zynde, hebben wij, volgens onze Ret

van den 24. Ianuari, van de eerstgemelde sommen Assignatien op

uwe Hoog-Edelheeden, die wij ootmoedigst verzoeken dezelve zonder eenig

korting te willen laaten betaalen, dog van de andere behoorlijke Certificaaten

verleend, door den Gouverneur en Hoofdadministrateur onderteekend, laatende

vervolgens, ten verzoeke van den Vaandrig Lucas, blijkens onze Resolutie

van den 6 Februari de hem Competeerende 1000 rd op den naam van

den Capitain Commandant der Mititie deezes Gouvernements Johan

Andrias Hensel overschrijven, die hem dat geld hadt opgeschoten.

Bij onze Resolutie van den 28 Februarij is geinsereerd het Berig

van den P: Secretaris van Politie Banmgarten C.s. wegens de uw

daling van of het gene betrekking heeft tot het meergemelde buitge

37 Geene de minste verwagting hebbende, dat Particulieren

de

Nu

int

Wat aan

geld ter

Batav

En uij

verzog

Ged„

1opgenon