closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan

Ret.

ige

Geed van de watkana

opgenomen

Niet wegens gebrek maa

uit voorzorg

27.

Wat aan de Letters van

geld ter overmaaking, naar

Batavia beloofd is

En uit dien hoofde

verzogt wieerdt

27

de Compagnie met de benoodigde penningen zouden kunnen op

willen adsisteeren tot den interest van zes percent in het jaar, gelijk

dat bereedt aan uwe Hoog Edelheden te kennen gegeven is bij on„

„zen secreeten brief van den 30 October 8 58; zoo wisten wij geenen

anderen raad om de verlegenheid voor te komen, waar in wij zouden

kunnen geraaken als volgens onze Resolutie van den 29. deezer van

de weeskamer op te neemen eene somme van us 20000.—. tegen den

interesz van negen per cent in het jaar, waar voor zij haar geld uit„

„leend, ten zij uwe Hoog-Edelheden niet mogten goedvinden haar

meer dan zes percent toe te leggen. Wij hebben voor als nog

wel geen gebrek aan Contanten; dan vermits wij bij de Weeska„

„mer ook niet zouden kunnen geriefd worden, wanneer zij de

gemelde somme hadt uitgezet konden wy niet wagten tot dat

het gebrek ons verpligtte om haar daar om aan te spreeken, en ver„

„trouwen dierhalven dat onze voorzorge van uwe Hoog-Edelheden

zal worden goedgekeurd

§ 38 Ondertuschen, of volgens onze Resolutie van den 28 Febru„

„ari, hebben wi aan Particulieren toezegging gedaan dat de pen„

„ningen, die zij hier in Comps. kasse telden ter overmaakinge naar

Batavia, daar zouden worden uitgekeerd zonder eenige korting net

twijfelende of uwe Hoog-Edelheden zullende goedheid hebben

van aan deeze toezegging te voldoen, dewijl het gene op dien voet

inkomt profijtelijker is voor de Maatschappije, dan het negocieeren

van geld op intrest. Wij verzoeken derhalven dat het uwer Hoog=

Edelheden behaage zonder eenig rabat te willen be betaalen.

Aan den wel Edelen Gestengen Heer Raad Extra Ordinair Smith 3.2741:34:

En aan de wel Edele Gestrenge Heeren Raaden Extra ordinair

175:

van Htockum en van der Burgh

sommeerende res 2916:34:—:

die hier in Comps Cassa geteld zijn, en bij Factuur der Hoofdplaatze

ten