closeTerug naar inventaris

Transcriptie

welke soort van polan„

„ken voor Canon beddin

„gen minder kostbaar is

blijft nog onbeslist

Retardement der

beschorging van de Castult.

groff

Hoe het met de graft

buiten in de dirie van

de stad gelegen is

ten goede gebragt worden

39 Schetfende Forlificairen

merken wij in de eerste plaatze onderdaanigst aan, dat de planken

van Njatohout gezaagd, dek 2½. duum, die wij tot Canonbeddingen

op de Casteels-wallen en elders geemployeerd hebben, en van welker dui

„zaam- of nuttigheid uwe Hoog-Edelheden begeeren geinformeerd

te worden, meestal door de hilte van de zon gekromd en gespleten ma„

egter niet onbekwaam geworden zijn, en wy dezelve overzulks, zoo lang

zij duuren kunnen, dienen te laaten staan, om te beter te kunnen oordee

„len of het gebruik van deeze soort van planken minder aan de Compag

„nie zoude kosten, dan het gebruik van molenplanken tot de gemelde

beddingin.

§ 40 De beschoeijing van de Casteels graft zoude voor lang vol„

„tooid zijn, indien niet een gedeelte van dezelve, tzij door de weekheid

van den grond, daar de palissaaden zijn ingehijd of door het kwaalijk

leggen van de sleutels, dieze moesten vasthouden, de drukking van

de daar langs opgeworpen aarden wal niet kunnende verdraagen,

uitgeweken was, en derhalven vernieuwd hadt moeten worden op zooda„

„nig eene wijze, dat het tot een Heviger fundament van de gemelde wal

strekken kon, dog waar toe men eenigen tijd geene bekwaame palissaa„

„den heeft kunnen bekoomen. Wij laaten er nu weder met alle kragt

aan arbeiden, en hoopen binnen eene maand of vijf deeze beschoeijing gepor„

„tectioneerd te Zun

4 Aan de grast buiten de poort van Tranquera

en de verbetering van de staats lime is men ook vlijtig bezig; dog

tot de voltooijing van beiden gissen wij een jaar tijds te zullen nooden

zijn, hoewel men daar mede reede zoo verre gevorderd is dat men

intusshen beter dan bevoorens in staat zal weezen om de stad naar

behooren te kunnen defendeeren. . En dewijl, zoo wel tot het

bastion

A

ge

kosten

„keng

Lin