closeTerug naar inventaris

Transcriptie

va

2

kosten van twee stuk

„ken gronde, die aan de

zinde getrokken zijn

volkooijing van

andere buitenwerken

ook van een Rijstma

„gazijn

29.

Een Laboratorium en een

Artillerij- pakhuijs worde

gebouwd

29

bastion, dat omtrent de poort van Tranquira is aangelegd

volgens onze secreete Resolutie van den 21 December 1781, als tot een

ander battion aan de Lime, noodig aam de Groote Rivier en het daar

langs geligen land aan de Noord oostzijde van de stad te commandeeren,

twee stukken gronds moesten worden ingetrokken, die aan Particulieren

toebehoorden, hebben wij voor het een rs 350: —. en ter afbraake van

het huis dat op het andere stondt, terwijl het erf zelf door dies age„

„naar voor niet aan de Compagnie geoffereerd wierdt, 100- sp: reaalen

of 713. 141: 32. betaald, ten laste der Rekening van Trems- en Oorlogs

ongelden volgens onze Resolutien van den 3 Iuli en 24 Februari

§ 42 Alle andere buitenwerken, bij onze Resolutien van den

25 Augs en 21. December 1781. nodig geoordeeld, zijn reeds geabsolveerd, uit gezon„

„dend de doorgraving op het eind van het Lazares veld die men nader opgemerkt

heeft met geene minder moeite en kosten te zullen kunnen worden uitgevoerd

als de twee andere, van dewelke men bij de gemelde Resolutie van den 21 Decem„

„ber 1781 hadt afgezien, en over zulks ongeagt derzelver noodzaakelijkheid geen

„laaten

gevolg kan hebben.

43 't Derde Rijstmagazijn, waar van wij bij onze voorjaarige Ad„

„vresen van den 2 Maart onder het Hoofddeel van Timmerasien en

Reparatien aan Comps. Gebouwen gewag maakten, is even als de twee

anderen verbeterd, en ook gereed geweest voor de komste van het schip Euro„

„pa

§ 44 Gemerkt het Arthillerij Pakhuijs zoo bouwvallig was, dat het

dagelijks dreigde in te storten, en derhalven afgebroken moeste worden hebben

wij ter onzer sessie van den 19 November besloten in de plaats daar van een

Laboratorium te laaten zetten, dog op eene andere en uitgestrekte plek: schuins

over de zandpoort een nieuwe Arthillerij pakhuijs extrueeren, grooter dan het

voorige, of lang 150 en breed 25. - voet buitenwerks, dewijl anders een goed

deel van de oorlogs minutien bij gebrek van bergplaats in de open lugt zoude

moeten blijven staan

ƒ 45