closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

We

ter

lan

in

en

Worden

gelas

de Meg

ber

ver

nen

f

gen

alen

wern

7„

Eggersteins Rekenn

ontheft voor eenige

dirurgijns- gereed„

„schappen

Dankzegging van den

Derdewaak Meyer voor

de intrekking van zekere

belatting

Examen van de Ne„

„gotie boeken

31.

Lasten en winsten

31

te goed behouden heeft sedert den 1 September 1780 tot den

10 December 1781 dat hij Comps Fort aan de Engelschen hadt

overgegeven, ten einde daar op in zoo verre te verhaalen de schade

die de Compagnie lijdt bij dat trouwloos bedrijf van denzelven

§ 48 Wij hebben daarentegen, volgens onze Resolutie van

den 30 April, de rekening van den derde chirurgijn Hen„

„drik Eggerstein laaten ontheffen voor het bedraagen in gelde

van de hem te Eera verstrekte Chirurgijns gereedschappen tot ƒ 36 —. 8.

dewijl hij ter gelegenheid der overgaave van Comps. Fort ginder

dezelven zoo wel als zijn eigen armoedje verloren hadt.

§ 49 De Derdewaak Ian Hendrik Meijer, welken

uwe Hoog-Edelheden gunstiglijk gereleveerd hebben van de hem

opgelegde belatting ten bedragen van ƒ 661.10 wegens te kort„

„koming op de lading van de bark de Geertruijda Susanna,

betuigt, uwer Hoog-Edelheden daar voor zijne innige dank

„baarheid

20 De Negotie Boeken dazes Gou„

„vernements van het jaar 178½. zijn voor het sluiten behoor„

„lijk gewamineerd door de Leden onzer Vergadering Couperusen

Thierens, en hun Berigt is geinsereerd bij onze Resolutie van dm

10 Februari

§ 57 Bij de uit de gemelde Negotie boeken geformeer„

„de staatrekening, die met de daar toe behoorende

Demonstratie van het verschil der Lasten en winsten in tegen„

„stelling van de bepaaling bij de Memorie van Mena„

„ge onder de bijlaagen deezes overgaat zal uier

Hoog Edelheden blijken

Dat