closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aemarque wegens de

treins en oorlogs-ongelden

Tot wat tyd de Perasch

lasten zijn opgebragt

Somme van ƒ 41492.8. 8., tot welker afschrijving

nog geene qualificatie ontvangen is, en die daarom blijven

voortloopen, de vermindering eigenlijk bedraagen zoude

ƒ 73652. 15

Dat de Crediteuren onder ultimo Augs. 1782. belo„

„pen hebben ƒ 28835. 15.

Dat Het Comptoir Generaal en het boekjaar 17 63/82.

bij de Rekening van Ttens-en Oorlogs-ongelden zijn /ten

laste gebragt ƒ 210422. 14. —, dog daarentegen ten goede

bij de Rekening van Reaalen van Agten ƒ 15725. 18. 8.

§ 52 De redenen van dit alles zijn bij de Haatreke„

„ning zelf kortelijk aangehaald; waar toe wij ons derhalven

bij deezen refereeren, onder eerbiedige aanmerking dat de

Treins- en Oorlogs ongelden hier ten Gouvernemente, hoe zeer

wij die ook naar tijds-gelegenheid door alle practicable mid„

„delen hebben tragten te bemnoeijen, egter wel tot de voorschreven

importante somme van ƒ 210422: 14: —: geklommen

zijn, dog dat wij daarentegen ook het geluk gehad hebben

onze

van door iitrusting ten oorloge van het schip Mars met

twee mindere Comps. vaartuigen eenen prijs op te doen; waar

in het gemeene Land voor ƒ 99476. 2.—. en de Compagnie

voor ƒ 119164. 1. 8. participeert

§ 53 Op de vraag van wijlen den Hoofdadministra„

„teur werndlij, tot wat tijd de lasten van de Perasche

Bezetting morsten worden opgebragt hebben wij, dewijl

het Comptoir den 10. December 1781. aan de Engelschen is over„

„gegeven, en de verstrekking van rantzoenen voor de geheele

maand van December naar gewoonte op den eersten dag

daar