closeTerug naar inventaris

Transcriptie

33.

verzoek ter afschrijveng

van het gene daar verloten

1

En om het gouvernement

te favoristeren met de wuurt

op. tp: raalen

t Restant van

blaauw saken met het

gewoone ovans verkogt

daar van zal weezen gedaan verklaard dat de lasten dien

„volgens ook tot ultimo December deszelfden jaars moesten

worden berekend, blijkens onze Resolutie van den 6 November

laastleden

Wij verzoeken uwer Hoog-Edelheden ootmoedigst ons

te willen qualificeeren om hetgene met dat Comptoir en de pant„

„jallang de Bestendigheid verlozen is bij de Negotie-boeken deezer

gouvernements te mogen doen afschrijven

§ 54 De winst van vier Indesche stuivers op elk van

de spaansche reaalen, die door den kasseer worden uitgegeven, is

altoos het Comptoir Generaal ten goede gebragt. Maar dewijl wij,

onder submissie aan wijzer oordeel, vermeenen dat het veel eigen„

„lijker zoude zijn de winst rekening van dit Gouvernement daar voor

te crediteeren, gebruiken wy de onderdaanige vryheid van uier

Hoog Edelheden bij deezen te proponeeren of wij zulks voor„

„taan niet zouden mogen laaten gevolg hebben.

§. 55 Omtrent de Restanten zal op uwer Hoog

Edelheden geerde order bij missive van den 10.

Junij § 20. steeds agt gegeven worden

terwijl het blaauw laken tot welks ver„

„koop net minder avans, dan 75.

percent, uwe Hoog-Edelheden ons

gequalificeerd hebben voor den vast„

„gestelden prys zelfs verkogt is.

5 76 Ter sessie van den 28 Februarij,

toen

Ho

prij

wordt