closeTerug naar inventaris

Transcriptie

t

37

en hun Berigt is geinsereerd bij onze Resolutie van den 10

Februarij

„n 58 Ten verzoeke van eenige zeevaarenden, die zonder

Afreekening van Batavia gekomen waren en dus op schuld„

Hoe de verstrekking van

gagie gescheedt aan eenige

„rekening liepen, dog aan de verstrekking naar de order van

aalkenden

de gagie voor eene maand om de vier maanden niet genoeg

hadden om in hunne behoeften te voorzien, hebben wy,

uit aanmerking dat men in de presente tijds omstan„

„digheden zig zoo nauw aan de gemelde order

niet kon binden, op verhoopte approbatie beslo„

„ven aan dezelven de gagie van twee om de vier

maanden te laaten uitreiken, blijkens onze reso„

„lutie van den 14 Augs. en 18 December

35.

terwijl wij uwer Hoog-Edelheden verzoeken

om welker Rekeninge

bij eerste gelegenheid herwaarts te willen doen be„

tans verzogt worden

„zorgen de Rekeningen, die bij eene overgaande

Notitie van den soldij-boekhouder gerequireerd

worden.

59 Bij deliberatie op den Bataviaschen Eisch

voor het jaar 1783, gedateerd den 17 September

1782., en op uwer Hoog-Edelheden geeerd

aanschrijvens bij missives van den 10 Juni

23 en 12 Iuli § 51 nopens de masthouten is

Remargiesen boestiar e

nopens de geeischte mast

in aanmerking genomen, dat men van de voor„

„houten

het