closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eenige spieren bij gevoeg

welke houtwerken nog

overgezonden worden

Dankzegging voor de

Dispositie op onzen voor

gun,

En verzoek ter voldoe„

„ning van den ovorgaanden

Eisch

ter onderscheidinge van de 14— pt overwaesche met een t

gemerkt, op dat uwe Hoog Edelhedens dezelven

des behaagende, naar de Fransche vloot, voor

dewelke zij (gelijk bij den gemelden aparten brief

uwer Hoog-Edelheden gecommuniceerd is / gekapt

zin zouden kunnen zenden, indien zi ten gebruike

voor Comps schepen mogten worden afgekeurd

§ 61 Wij zenden daar nevens nog zes fs spieren

naamelijk 3- p:s van de overwal en 3 p„s van Termosa

die wij uwer Hoog Edelheden verzoeken in mindernij

van de voor dit jaar geeischte 32- ps te willen doen dienen

62 Al wat wij van de gevorderde Malla

„casche houtwerken hebben kunnen magtig. wor„

„den is mede in het schip Europa geladen en hier vooren

§ 16 gespecificeerd

63 Wij betuigen uwer Hoog-Edelheden onze

hartelijke dankbaarheid voor de gezondene Contanten,

provisien enz naar maate van den voorraad ter

Hoofdplaatze, bijzonderlijk voor de goedheid die uwe

Hoog Edelheden gehad hebben van ons niet alleen met de

schepen de Nepthunus en Europa 550. —. koijangs rijst te laaten

toekomen en bidden uwer Hoog Edelheden om in zelfder

na

voegen zoo immers mogelijk te willen voldoen onzen Generaar

Eisch voor den jaare 178¾, die met de daar bij behoorende Memorie

van den restant koopmanschappen naar gewoonte bij deezen

geinsereerd wordt.

Formele Eisch

ƒ334