closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Chatalo„

, zeer

happen,

nam=t

en van

Benoodigde Contan

„ten.

schaarsheid van kleengeld

Nagelen genoeg

Waarom kadjang en

rist gevraagd worden

Lijst van diverse

behoeften

51

64 De Contanten, bij deezen Eisch gevorderd, kunnen

met de 20000 —. rds. of ƒ 40500.—., welke na dies instelling van de

weeskamer opgenomen zijn; verminderd worden; dog de overige

ƒ 293760. —. gissen wi absolut noodig te zullen hebben, indien ons

secreet besluit van den 14 deezer ten aanzien van den inkoop van tin

op Pera van een goed succes mogte zijn. En dewijl het klein geld hier

tans zoo schaars is dat de gemeene man hetzelve met verlies moet inwis„

„selen, om het geene hij tot zijn onderhoud dagelijks noodig heeft daar

voor te koopen, verzoeken wij Uwer Hoog-Edelheden op het zeerste om

het paijement en de duiten, bij den Eisch genoteerd, zonder eenige deminu„

„tie te willen voldoen of, indien de voorraad te Batavia zulks niet

mogte toelaaten, ons ten minsten zoo veel van elk dier muntspeciën

te zenden, dat wij ons daar mede tot nader ontzet behelpen kunnen

§ 65 van de kruidnagelen vraagen wij slegts 1600:—. 4: dewijl

wij, sedert ons bij h 15 vermeld alternatief besluit geene gelegen„

„heid gehad hebbende om de voor Calon ontvangen 118. - baalen

of 7552.—. l van die specerije derwaarts te zenden, dezelve tot den

verkoop zullen aanhouden, en dus met ons overig restant niet

meer noodig hebben tot den bepaalden voorraad van 10000. lb:

§ 66 Ongeagt onzen grooten voorraad van kadjang en

rijst, eisschen wij van de eerste 20000- l om reden by §21.

aangeland, en van de laaste 200.–. lasten, dewijl nu maande„

„lijks 33360. lb meer verstrekt worden dan bevoorens, op tunda„

„ment van een besluit, waar van wij onder het hoofddeel van

Dienaaren gewag zullen maaken.

§§ 67 De meesten der overige articulen van den Eisch zijn

ook onontbeerlijk in de huishouding, en bij Particuleeren in ’t gehul

niet of niet naar benoodigdheid te bekoomen, voor al

Rood en

gel koper aan plaaten

Dubbeldn