closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

3

51.

Verantwoording van den opper„

„Chirurgijn Werth

Twee Kossen met nagelen

gexamineerd en goed bevonden

Eenige nagelen uit baalen in

hassen overgepakk

1 Roerslotemaker

Huisslootemaker, en

scheepstimmerlieden

§ 70 De Opperchirurgijn Ian Hendrik Werkh heeft zig op het

ontvangen Berigt van de Administrateurs in de Medicinale Winkel

te Batavia Vroom en Potmans nopens de gevorderde en erlang„

„de medicamenten verantwoord bij een Berigt dat hier nevens over

„gaat

7 Onder de Huizelijke Bester„

lingen, waar van wij uwer Hoog Edelheden bij

deezen berigten moeten, geeven wij de eerste plaats aan ons besluit

van den 6 September, om twee kassen met garioffel nagelen unt

onzen voorraad ten bijweezen van Iustitieele Gecommitteerden te laa„

„ten openen en door des kundigen examineeren vermits de supercar„

„ga van het keizerlijke schip de stad Wenen die zestig kassen van

de Compagnie wilde koopen; na bezigtiging van eene derzelve

verklaard hadt, dat de nagelen hem toescheenen ouden en verrot

te weezen, en hij derhalven van den koop afzag, zonden zig van

zijne dooling daar omtrent te willen laaten overtuigen; dog uit

het Berigt dat bij onze Resolutie van den 13 September ge„

„insereerd is, gebleeken zijnde, dat de gexamineerde nagelen

niets van haare qualiteit verloren hadden, maar goed en deugdzaam

waren, hebben wij het daar bij laaten berusten.

§. 72 Op de verkooning van wijlen den Hoordadi

„nistrateur Werndlij, dat de nagelen in baalen niet alleen

meer indroogden en dus meer verlies gaven, dan in kassen,

maar ook bij verwerking of verplaatzing van die baalen eenige

daar van door elders aan te haaken konden openscheeen en de nage„

„len daar uit vallen, zonder dat zulks aanstonds wierdt opge

„merkt, hebben wij om deeze en andere redenen, bij onze Resolutie

van

In

D

Jarn

toegen