closeTerug naar inventaris

Transcriptie

01

het

Vinkel

en lang„

in over„

uit

zaam

Augmentatie der ver„

„strekking van lnnen

voor de wapenkamer

Inkoop van droogerijen

Geld voor arrak ver„

„strekt, dog niet lang

Den Bakmester van het

Garnisoen re 425. Jaars

toegelegd

55

van 18: December aangehaald, besloten de in de twee jongste jaa„

„ren van Batavia in baalen ontvangen nagelen in de daar„

toe vervaardigde kassen te laaten overpakken, om zoo bewaard

te worden

§ 73 Bovin het ps gunees gemeen gebl:, dat de Opzie„

mer van de Wapenkamer Jaarlijks verstrekt kreeg, zijn, bij onze

Resolutie van den 22 April nog ps. toegelegd, dog eenlijk ge„

„duurende den oorlog met de Engelschen, dewijl er nu ongelijk

meer geweeren dan bevoorens, moeten gerepareerd en schoon

gemaakt worden

§ 74 Ten inkoop van de benoodigde droogereijen is aan

den opperchirurgijn van het Casteel Ian Hendrik Werth bij onze

Resolutie van den 8 Iuli geaccordeerd eene somme van 100. res.

§ 75 Wegens het geboek aan arak, hebben wij in plaatze

van dezelve aan de Lewaarenden op de hier ter reede leggende Comps.

vaartuigen, en aan de Lipais in het Garnisoen, geld laaten verstrek„

„ken: twaalf stuivers voor een kan gerekend, dog die verstrekking

laaten stilstaan zoo dia wy in staat waren om hun weder arak

te geeven, blijkens onze Resolutie van den 7. en 13 september,

76 Ter onzer sessie van den October geconsidereerd

weezende, aande eene zijde dat de toeneemende verduuring van

levensmiddelen en andere benoodigdheden, gevoegd bij het klein

getal van de genen, die aan de Bak van het Garnisoen

aten in vergelijking tegen den tijd dat dezelven was opgeregt,

den Bakmuster buiten staat stelde om aan het Reglement

van de Bak te voldoen, zonder zig zelf te benadeelen, dog aan

de andere zijde, dat het den armen soldaat ook te hard zoude

vallen van zijne sobere besolding iets meer te moeten missen

dan hij tot hier toe aan de gemelde Bak gecontribueerd hadt

hebben