closeTerug naar inventaris

Transcriptie

53.

in den Hospitatuer 12. Aun„

„vers voor ieder van de zieken

s daags

kosten, van gehuurde

vaartuigen

Wie tot Leden van den

Raad van Iustitie verkozen

zijn.

hebben wij op verhoopde goedkeuring van Uwe Hoog-Edelheden

den Bakmeester toegelegd eene jaarlijksche verstrekking uit Comps.

kasse van 300 -. op. reaalen of rds 425 - ., eenlijk voor zoo lang

de duurte van levensmiddelen enz Continueerde, en op dat hij

geen geld behoefde op te neemen tot den inkoop van dezelven,

teffens besloten die somme altoos vooruit met primn september

te laaten verstrekken

§77 m dezelfde reden van de duurte der vivres, en op

dezelfde conditie, als zoo even gemeld is, hebben wij ook kort te vooren

of bij onze Resolutie van den 18 september, den opperchirurgijn Adam

Manger moeten toestaan voor elk der in het Hospitaal leggende zie„

„ken in plaatze van tien, twaalf stuivers 's daags tot hunne genee„

„zing en onderhoud te mogen opbrengen.

„: 78 Twee ingediende Rekeningen van den Capitein der

Burgerije Abraham de Wind, wegens verschot voor huur van ver„

„scheiden in Comps dienst geemploijeerde vaartuigen, zijn hem betaald

met rs. 375: 38. —. volgens onze Resolutien van den 10 en 28 Febru„

Jari

§ 79 De opgenoemde Capitein de wind is bij onze Reso„

„lutie van den 19 April geassumeerd tot Lid in den Raad

van Iustitie deezes Gouvernements, om in het beoordeelen van

zaaken die met zeven stemmen moeten worden afgedaan, den

gemelden Raad te adsisteeren, zoo lang zulks noodig zoude waezen,

gelijk ook sedert respectivelijk tot Leden van dat Collegie geeligeerd

zijn, ter vervulling van twee vacante plaatzen, de Capitein Luitenant

van de Militie Hendrik van Nyvenheum, en Pl. Secretaris van

Cotitie Crristiaan Godfted Banmgarten, blijkens onze

Resolutien

Htan

het