closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Lroces in appel

staat der kerken

Thierins Kerkmuster

staat van de Diaconijen

het Leprozenhuis

57

Resolutien van den 28 Februarij en 14 deezer

§ 80 Den Chinees Tjoa Kiauwko aan den Edelen Agt„

„baaren Raad van Iustitie des Castals Batavia geappilleerd heb„

„bende van het vonnis, bij de voorschreven Regtbank alhier ge„

„slagen in het Proces tusphen hem en den Chinees Tjoa Renko

waar mede hij zig bezwaard vondt, gaat dat Proces tans over

in een verzegeld paquet, nevens een brief onder Cachet volant

aan welgemelde hunne Agtbaarheden gerigt:

81 De staat der Gereformeerde kerken, die onder

rs 750.22¼

ultimo December 1781 gemonteerd heeft

en sedert door mindere uitgaaven dan inkomsten te vooren

res 569:45-„

geraakt zoude zijn

is, vermits de voldoening haaren restant schuld

531. 12

aan de Compagnie van

38: 33:

in het jaar 1782. eenlijk Verbeterd met

en heeft dus met het uiteind deszelfden jaars bedragen 23 789. 7.¼.

blijkens het Berigt van de kerkmeesters, geinsereerd bij onze Resolu„

„tie van den 6. Ianuari

82 D.o Pl. Hoofdadministrateur Thierens is by onze

Resolutie van den 24. Februari tot eersten kerkmeester aangesteld, in

plaatze van wijlen den opperkoopman Werndly

Leprozenhuis, dat

§583 ’t Capitaal van de Diaconije en het

Res 20749. 40¼

onder uttimo December 1781 bedroeg.

403. 3 /4

is sedert vermeerderd met

en dus onder ultimo December 1782 geaccresceerd tot us 21152.44

blijkens de staatrekening en het berigt dientwegen geinsereerd bij

onze Resolutie van den 6 February

§ 84. De onderkoopman Soijnik van Papendreekt