closeTerug naar inventaris

Transcriptie

En den koning aangeschree

’t Genoegen der Hooge Re„

„geering over zijn gedrag

zal hem nader worden

voorgehouden

En hij ook onderrigt worden van

de conditie omtrent den inkoop

van rijst op Iava

63

„neur en Raad met siacsche vaartuigen ten eersten herwaarts

zullen komen twintig of meerder gewapende krijgsbenden

ieder van een honderd negen man om in de defensie deezer

stad en Fortresse tegen de Engelschen ’t zij te water op te lande, ge„

„emploijeerd te worden voor zoodanige besoldingen als de Ma„

„leitsche Militairen gemeten

Ten derden, dat al het tin hetwelk Rakkan geeft hier

aan de Compagnie geleverd zal worden tot den prijs van vijf en

dertig 1p. raalen voor de baar van 375 4.

De daar van geformeerde Acten, behoorlijk ondertekend

en bezegeld, en het Translaat der van den gemelden koning

in deze maand ontfangen Hatificatie, bieden wij uier

Hoog-Edelheden hier nevens aan, vertrouwende dat Uwe

Hoog Edelheden, zig deeze onze verrigtingen zullen gelieven

te laaten welgevallen; te meer, dewijl wi den Koning bij

onzen brief van den 27 September te kennen gegeven heb„

„len onze verwagting, dat zijne Hoogheid niet tegenstaande

de afdoening van zaaken met said demar, zelf ook herwaarts

zoude komen, zoo dra dit met genoegzaame veiligheid geschie„

„den kon, om aan zijne gehoudenisse en de voorwaarde te vol„

„doen, op dewelke uwe HoogEdelheden Iihein in het bewind

over siac bevestigd hadden

100 Wij zullen, wanneer wij weder aan zijne

Hoogheid schrijven, gewag maaken van het genoegen, dat

uwe Hoog-Edelheden bij geeerde missive van den 1 October

§ 65. betuigen over zijn gehouden gedrag met opzigt tot

Mackelarij 's brief en boodschap, en verzekering doen, dat de

Compagnie niet zal nalaaten zijne aankleeving en goede

gezindheid te erkennen; gelijk wij ook aan zijne Hoogheid, wanneer Dezelve ons om

Passen vragt voor zijne vaartuigen, ter verzendinge naar Iava, zullen te kennen geeen, dat

uwe Hoog Edelheden daar reeds order gesteld hebben omze te admitteeren, dog dat de Nachodas zig

omtrent den inkoop van rijsts naar het gewas rigten moeten

5 101