closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vier vaatjes krinds aan

zijne hoogheid gezonden

61.

Hoe hy is geneest ge„

„steld met opzigtt tot

Radja Hadjie

Wat aan zijnen Ge„

„zant verschonken

En voor betaling be

„schikt is

Beweegredenen daar toe

§ 101: op 's Konings verzoek om met 25 —. vaatjes buo„

„kruids geriefd te worden dewijl Hij bedugt was voor eenen

inval van Radja Hadjie, hebben wij voor betaaling vier vaatjes

aan zijne Hoogheid beschikt, en teffens geschreven dat, schoon

wij niet gelooven konden dat Radja Hadjie een Rijk zoude ko„

„men ontrusten, hetgene onder de Opperheerschappije en bescherming van

de Compagnie stondt, en met welks inneeming zij geen voordeel behaa

„len, maar de Compagnie ten vijand krijgen kon, wij egter prijzen

moesten de voorzorg van zijne Hoogheid om zig in postuur van de„

„fensie te sellen, en belofte teffens dat wij Item der noods kragtdaa„

„dig zouden adsisteeren

§ 102 Behalven de twee ps Maleitsche rantakken en tien

p.s snaphaanen, die volgens onze Resolutien van den 28 October en

6 November aan den hier vooren gemelden Rijksminister van Siac

said demar, geschonken zijn, ter belooninge van den aan de Compag„

„nie bewezen dienst in de bezending naar Noar, hebben wij

hem nog, op zijn verzoek om veertig pr. snaphaanen, tien vaatjes

buskruids, en twee duizend Canonkogels, ten einde gebruikt te wor„

„den in het tegengaan van de bovenlandsche roovers, die de uvier kwo

„men afzakken, volgens onze Resolutie van den 14 deezer toegezon„

„den /voor betaaling /. twintig p„r snaphaanen, zes vaatjes vuskruid„

en twee honderd p=s rond scherp van 1. 2. 3 en 4 lb. daar onder

maar vijftig ps. van 4.—. lb. uit Comps. voorraad, alzoo de overige

150- ps van Carticuleeren zijn ingekogt, en hem laaten zeggen dat

de Compagnie van diergelijke munitien in den presenten tijd

niet meer missen kon. selfs zouden wij hem zoo veel niet inge„

willigd hebben; was het niet uit Consideratie dat denKoning en

Rijksgrooten, said oomar voornamelijk, alle blijken van welmee„

„nendheid aan de Compagnie gaven, ook in het koppen laaten van

de