closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Riouw en slangenoor

Vreemde schipen en vaar„

„tuigen

a

2

26

wat voor de fransche vloo„

en drie haaren schepen afgeg

^van

7

6.

de benoodigde masthouten. Wij hoopen derhalven dat

het van uwe Hoog-Edelheden zal worden geapprobeerd,

§ 103. Ten aanzien van Klouw en Slange„

„hoor gedragen wij ons eerbiedigst aan onze secreete Astresen

§ 104 De schepen en mindere vaartuigen van de

Europesche Vreemde Natien, die geduurende

het jaar 1782 hier zijn aangeweest bestaan in agt en dertig stuks

naamelijk

Transche, daar van

3 konings - en

4 particuliere schepen;

Diensche, daarvan

1 van de Compagnie, en

van Particulieren,

1

Roomschkeizerlijke, en

bortugeesche van Particulieren, blijkens de reeds overgezonden

en tans overgaande Lysten, waar bij ook hunne naamen, desti„

„natien, en laadingen zijn genoteerd

§ 105 Behalven 25. p= masthouten en diverse andere

houtwerken, zoo voor de Fransche, Vloot onder den Heer Redder

de suffien, als voor het fregat la Pourvoyeuse, aan den Heer

de Fromelin, Capitein van dat fregat, afgegeven, en 6854. 1/16

spaans reaalen, die ter voldoeninge der onkosten door denzelven

en den Capitein van het medegekomen corvet la Resolution

gemaakt uit Comps. Groote Geldkamer verstrekt zijn, volgens

onze Resolutie van den 28 October, hebben wij den gemelden Trome

„lin nog moeten gerieven met een anker van 4000. lb het

eenigste zwaar anker, dat wij in voorraad hadden/ en een

vijgertouw van 21 —. of 22. duim, het gene ten dien einde

van het schip Europa geligt is, op zijne betuiging van

anders