closeTerug naar inventaris

Transcriptie

63.

of voor een van die sche„

„pen gezonden is.

Ontvangen quitantien

en wissels die overgezonden

worden

Hoe de aanrekening

geschiedt van de afgegeeven

goederen in contanten

anders de uize naar Culon niet te kunnen onderneemen

dewijl hij hier ter reede twee ankers verloren hadt, blijkens onze

Resolutie van den 6 November

§106 De onkosten van het Transch konings-fregat la Bellonne

mede uit de gemelde Gildkamer voldaan, hebben daarentigen maar

bedragen 221 13/120 spaansche reaalen blijkens onze Resolutie van den

29 November, zijnde toenook besloten met het § 6. vermelde kaa„

„perschip de Ionge Hugo den Heer de Poyeuze, Capitein van la Bellon„

„ne, toe te zenden twee ankerstokken, die voor dat fregat aan besteeid,

dog na dies vertrek geliverd waren.

§ 107 Wij bieden uwer Hoog-Edelheden hier nevens aan de

quitantien en wissels, die wij van de Capitains der gemelde drie

Transche kielen ontvangen hebben, naamelijk

A: Eene quitantie van den Heer Mace, Capitein van het Corvet

la Resolution, ten bedraagen van sprealen 818: 44:—

B. Eene quitantie van den Heer de Tromelin, Capitein van

het fregat la Pourvoijeuse, wegens den ontvangst, zoo van spaan

„sche reaalen 3947 -, als van 25. ps. masthouten, diverse andere

houtwerken, een zwaar anker„ een zwaar vijgertouw;

C: Twee differente Wissels groot 1p: riaalen 1000. -. en 1089, mede

door den Heer de Tromelin verleend.;

D. Eene quitantie van den Heer de Ioijeuze, Capitain van

het fregat la Bellonne ten bedragen van sp. Reaalen 221. 57 ½

zijnde l: B. en C drievoudig, dog de andere enkeld, aan ons

bezorgd.

1 108 Ter onzer sessie van den 6. en 29. November mitsgaders

28 Februarij, hebben wij besloten het inkoops-kostende van de

voorschreven goederen, zoo mede van de kadjang en rijst uit het

schip Europa, die met het fregat la Bellonne en de Ionge Hugs

voor

ook

„gevan

Wa

„sche

„zos

Zo m

op

mitz

van

de orde

„den