closeTerug naar inventaris

Transcriptie

65.

hen Portugiesch schip, dat

van Nadaas kwam gea„

resteerd

van den staat in dato 12 Ianuarij deszelfden Jaars waar op

de Deensche Regeering te kanquebar zig met opzigt tot de part„

„culiere snauw l' Anthonette Marie beriep, nooijt gezien, nog van

den inhoud derzelven eenige kennis gehad, en ons derhalven eenvoudig„

„lijk moeten, uigten naar uwer Hoog-Edelheden voorschreven geagte

missive van den 13 Iuli 1781 en de daar nevens gezonden Ordonnancie

of Commissie voor Comps kruissers; maar nu wij, zoo wel bij Uwer

Hoog-Edelheden geeerd schrijvens van den 1 October 8 70. en 71. als door den

te gelijk ontvangenen circulairen brief van den 27 September 1782

nader geelucideerd zijn nopens de aanhaaling van vijandelijke goederen

in neutrale schepen, zullen wy de orders en recommandatien, in beide

de brieven vervat, ons in den Raad van Iustitie, die er reeds kundschap

van de gekregen heeft, tot narigt en observantie laaten strekken.

§ 113 De Ridder de Tromelin, hier vooren gemeld, heeft op

den 26: Augs. den ondergetekenden Gouverneur bekendgemaakt, dat

hij den voorigen avond arrest gelegd hadt op het den 24. hier gearriveerd

Portugeesche schip sanctissiuo Sacramento e Nossa Senhora de Pilar

dewijl hij onderrigt was dat die badem, niet tegenstaande Madras

door de Transche Vloot van dewelke ter een schip voor kruiste, geblocqueerd

gehouden wierdt daar was aangeweest, en de Capitein of supercarga

eenige dranken hadt verkogt; dog met verklaaring teffens dat hy

Tromelin de arresteering van dat schip niet anders gedaan hadt, als

voor en van wegen de Regeering deezer plaatze en tot derzelver nadere

dispositie, om de ontvlugting van dat schip in den nagt te pre„

„venneeren, en dat hij derhalven aan den Gouverneur overleet, of die

de daar op geplaatste Transche wagt door eene van de wal wilke

laaten vervangen, dan niet. Verzoekende voorts den Gouverneur,

om door Gecommitteerden te laaten doen zoodanig onderzoek, als hij

noodig zoude oordeelen

Ofschoon wij nu van de belegering van Madras geen andere

nangt3.