closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dog na gedaan onderzoek

weder losgelaten.

69

narigt hadden, als het gene ons door den Ridder de Tromelin

invoegen voorschreven gegeven was, hebben wy nogtans, ter voldoe„

„ninge aan zijn verzoek en ontwijkinge van klagten dat men er geen

agt op hadt willen slaan, besloten de Leden onzer Vergaderinge

thierens en Hoijnck van Papendocht te comnitteeren, om van den Ca„

„pitein en Eersten supercarga van het gemelde Portugeesche schip op te eischin

alle de tot schip en laading betrekking hebbende papieren, en daar bij zoo

wel als door ondervraaging, ten bijweezen van den Ridder de Fromelin

na te vorschen of de Capitein Ioaquim Antonio Lopes van den hhef

der Fransche Vloot consent gehad hadt om de reede van Madras te

bestevenen: of hij, zoodanig consent bekomen hebbende, niet teffens een

verbod hadt ontvangen om 'er geene provisien te verkoopen. of hij

dat verbod niet hadt overtreden, dan wel aantoonen kon waar hij

anders de in het schip geweest zijnde 503. pijpen Maderawijn gela„

„ten hadt.. En Eindelijk of op de reede van Madras met eenige

goederen voor rekening van de Engelschen kroon, of Haare onderdaanen,

in het schip geladen waren.

Dog intusschen, of tot dat del onderzoek gedaan zoude

wazen, de Transche wagt op het Portugesche schip te laaten

De gemelde Gecommitteerden hunnen last ten zelfden

dage volbragt, en aan den Gouverneur gerapporteerd hebbende 1/

dat de Capitein en Eerste supercarga van het meergemelde Por„

„tugeesche schip verklaard hadden, dat de Heer de Suffjen

Bevilhebber van de Transche Vloot hun mondeling toegestaan hadt

naar Madras te mogen stevenen, dog met verbod van 'er eenige

provisien te debarqueeren, en zij derhalven de in hun schip geweest

zijnde 503.—. pijpen Maderawijn op Tranquebar hadden gelaten, zou„

„der hier van egter eenig ander bewijs te kunnen produceeren, als de

aantekening van den gemelden supercarga en 2) dat bij xxamen van

de scheeps-papieren niets voorgekomen was, waar uit men besluiten

kon