closeTerug naar inventaris

Transcriptie

kon voor Engelsche rekening eenig goed in het schip geladen te weezen

67.

zoo heeft de Gouverneur den Ridder de Tromelin gevraagd, of hij

vermeende dat het daar by gelaten, dan wel eenige nadere recherche

gedaan behoorde te worden. dog op zijn antwoord van zig met ge

„melde onderzoek te contenteeren, en genegen te zijn om het gelegd

attest op het voorschreven Zortugeesche schip in te trekken, bij aldien

de Gouverneur zulks mede goedvondt, daar in bewilligd, en is dat schip

dienvolgens van het gemelde arrest op den 27 Augs. ontslagen, blijkens

de aantekening ter onzer Resolutie van den 6 september

§§ 114 Wij hebben van de penningen, den Armeniers Costof

Geld van twee Armenier Pettus en Moerad Johan Iohn toebehoorende, het aandeel van den

eerstgenoemden, ter somme van re. 259. 37., volgens Uwer Hoog

Edelheden qualiticatie en onze Resolutie van den 24 Januarij

afgegeeven aan den Capitein van de Burgerije Abrahamde Wind

§ 115 Ter onzer sessie van den 9 Augs. is noodig geagt en

verstaan te ordonneeren, dat niemand van Comps Dienaaren nog

Ordonnancie op het vaa„

„ren naar vreemde schepen

Christen Burgers, naar boord van de hier aankomende schepen van

vreemde Europesche Natien ’t zij voor plaizeen, dan wel tot den inkoop

van huis-of lijft behoeften, zoude mogen vaaren, zonder permissie van

den Gouverneur, en dat de gene, die zoodanige permissie verkregen

hadte, daar van voor zijn vertrek van land zoude moeten kon„

„nis geeven, indien het een Comps Dienaar was, aan den fiscaal

en, indien het een Burger was aan den Lieentmuester dog dat daar„

en tegen de Maleijers, chineeschen, Mooren en zentieven, gelijk ook de

hristen Burgers, die onder den naam van Biermaats provisien of eeni„

„ge geringe negotie naar de gemelde schepen brengen, zig bevoorens

eenlijk zouden hebben te voorzien van een Permissie briefje

door den Lieentmeester ondertekend, op verbeurte anders van Vijf

en twintig s. voor elke overtreeding, om verdeeld te worden, de eene

helfte voor den Fiscaal, die altoos de Calange zoude Doen, ende

andere

1

115