closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den

zen

Hoe de vertolling ge

„schiedt van goederen, die

vreemde Eurpeers in- of

uitvoeren

Opschorting onzer beden„

„kingen wegens de gamber

negotie

71

andere heefte voor de nieuwe Benedenkerk

16 Bij dezelfde gelegenheid is nog besloten der

Gemeente te erinneren de met een zeer goed oogmerk, of tot voor„

„koming van verschillen en Cavillatien met vreemde Europeers voor

eenige jaaren ingevoerde usantie van de impost of geregtigheid voor de

goederen, welke zy in of uitvoeren, dan wel op de reede overscheepen,

niet door hun, maar door de koopers of verkoopers van die goederen

te laaten betaalen, ten zij de ingevoerde goederen onverkogt weder

uitgevoerd worden, of de overscheeping op de reede uit het eene in het

andere vreemde schip geschiedt, wanneer de eigenaar zelf de gewoonlijke

betaaling subject is

17. Betreffende de Particuliere vaarten Han„

„del in overweeging genomen zijnde de consideratien van de Iavasche

Miisters, den Resident van Cheribon en den Sabandaar van Ba„

„tavia, op de vraag uwer Hoog-Edelheden in hoe verre de gamber, bui„

„ten de Malaccasche, invloed hadt op andere handelwaaren, en in hoe verre

derzelver inkomend regt zoude kunnen worden vermeerderd, zonder merke„

„lijke stremming en benadeeling van andere articulen, ten einde daar door

den Mallaccaschen gamberhandel een toereikend Soulaas toe te brengen,

hebben wij, dewijl ons uit die Consideratien gebleken is, dat de verhooging

van het inkomende regt der gamber, die van andere plaatzen als van

hier naar derwaarts vervoerd wordt, voor al indien zij te aanmerkelijk

was, obsolut eene tremming in den koophandel ginder zoude veroor„

„zaaken, en de augmentatie van het gemelde inkomende regt op Java

met 10. percent den handel in de Mallaccasche gamber niet kan

doen opluiken, besloten met de voorstelling aan uwe Hoog-Edelhe„

„den van de bedenkingen en opheldering, welke Hoog dezelve

dienaangaande van ons verwagten, te supersedeeren tot dat wij in

antwoord op onze secreete brieven van den 14 en 15 October laast„

„leden