closeTerug naar inventaris

Transcriptie

69.

Succes van de concessie

om van Iava en Chembor

rijst herwaarts te vervoeren

Nader verzoek dientwigen

Suglement op den in u

verkoop van rijst

„leden zullen weezen geinformeerd van uwer Hoog-Edelheden inten„

„tie ten aanzien van Riouw

118 Wij erkennen met dankzegging de benovolentie Uwer

Hoog-Edelheden, betoond in de toelaating aan en aanmoeding van

de Iavasche en Cheribonsche handelaars om 1000: —. koijangs rijst

en meer naar herwaarts te vervoeren alzoo dezelve van dat aange„

naame gevolg is geweest, dat men er tot nu toe een goeden voorraad

van heeft niet tegenstaande wij uit drie Iavasche vaartuigen 768000.

&: naar de Transche Vloot gezonden hebben, ter bevorderinge van het

gemeene belang der beide Natien. En dewijl het van Uwer

Hoog-Edelheden goedgunstige zorge dependeert de Mallaccasche

gemeente verder voor schaarsheid van dit allernoodwendigste voedzel

te behoeden bedden wij uwer Hoog-Edelheden om aan de gemelde

handelaars in dit jaar ook te willen toestaan den overbreng naar

herwaarts van 1500. Iavasche koijangs rijst, bedraagende weinig

meer dan 1000. —. Mallaccasche Koijangs, die wi vooral zullen noodig

hebben, zoo de toevoer van Pegu en elders waar op wy geen vasten staat

kunnen maaken minder dan in het voorigejaar mogte weezen.

§ 119 Bespeurd zijnde hoe dat door de slinkse practijken van eeni„

„gen onzer Rijsthandelaars, omtrent den verkoop van dat graan

anderen wederhouden wierden van hetzelve tot zulke raisonnabele

prijzen in te koopen:, dat zoo wel zij als de aanbrengers op eene maa„

„tige winst rekenen konden, hebben wij, om daar in te voorzien, en te

zorgen dat de aanbrengers den hoogsten prijs obtineerden, die hun

buisen nadeel van de koopers kan worden ingewilligd, ter onzer

sessie van den 27. September besloten bij een Placaat te sta„

„tueeren en te ordonneeren

Dat de Rijsthandelaars of eigenlijk die genen, welke tig

als zodanig bij den Fiscaal zouden aanmelden, verpligt zouden

weezen, om alle de rijst, die van Batavia Iava, Cheribon en

elders