closeTerug naar inventaris

Transcriptie

73

elders wierdt aangebragt, tot eene quantiteit van twaalf hon„

„derd koijangs in het jaar (waar op men de ordinaire Consumtie

stellen moet, / in te koopen voor de volgende prijzen; naamelijk

De witte of eerste soort voor vijfen tagtig,

De tweede soort voor vijf en zeventig en een half

De derde soort voor agt en zestig

En de vierde of gemeenste Soort voor twee en zestig rijks daal„

„ders de koijang van 5000. —. lb: mets de gewoonelyke geregtig„

„heden /gelijk doorgans geaccordeert wordt) bleeven ten laste van

de aanbrengers, en zij de rijst aan de Boom leverden

Dat van elken aanbreng de verdeeling gemaakt zoude wor„

„den over het gantsche corps. der Rijsthandelaaren inegale portien

dog dat, wanneer de quantiteit zoo groot was, dat de minst

„gegoeden onder dezelven met die egale verdeeling zouden worden

bezwaard, de meergegoeden onder zig moesten partageeren wat

voor de anderen te veel was.

Dat de genen, die zig in de bellijkheid daar toe niet wil„

„den laaten vinden, versteeken zouden wazen van het privelegie

om rijst te verkopen.

Dat gevolgelijk voortaan de rijst door niemand anders

als door de participanten in den op de gezegde wijze gedaanen

inkoop, of hunnentwegen en ook tot geenen minderen prijs, zou„

„de mogen worden verkogt, dan vier soepen van de eerste, vier en

een half van de tweede, vijf van de derde, en vijf en een half van de

vierde soort voor het stuivers, uitmaakende voor de koijang

48 100 . 88½ 80. en 72.¾. respectivelijk op verbeurte van

Vijkig rd, voor de erste, een honderd zds voor de twede, en twee hon

„derd ros. voor de derde reeze dat gecontravenieerd wierdt, ten behoe„

„ven van de stads-kasse, den fiscaal en den aangeever, ieder voor

een derde

Dat tot onderscheiding in de gemelde soorten en

prijzeering