closeTerug naar inventaris

Transcriptie

71.

prijzeering van de rijst zouden worden gecommitteerd twee per

„soonen uit den Burgerstand gelijk nu daar toe gecommit

„teerd zijn de Capitein en Vaandrig van de Burgerije Abraham

de wind en Andreas Lens, dog dat de aanbrengers of inkoopers,

met hunne onderscheiding en prijzeering niet te vreden zijn

„de, zig aan den Gouverneur vermogten te adresseeren, en in

zijne beslissing moesten berusten

Dat de Rijsthandelaars ongehouden zouden weezen

meer in te koopen, dan twaalf honderd Mallaccasche Koij„

„angs van 5000. - lb in het jaar; maar uit eigen motief,

en tot zoodanige prijzen, als hun convenieerden, inkoopende wat

hier boven de gemelde quantiteit wierdt aangebragt, het„

„zelve ook tot gerief van de Gemeente zouden mogen uitventen

of naar bulten laaten uitvoeren zig in het eerste geval bin„

„dende aan de bepaalde verkoops-prijzen, op verbeurte bij

het Contrarie van de gewelde amenden.

Dat, schoon de in- en verkoop van de hier inkoomen„

„de rijst door de Rijsthandelaars alleen mogte worden

gedaan, Comps. Dienaaren en de voornaamste Burgers

nogtans de vrijheid zouden hebben, om zoo veel zij tot de

consumtie voor zig en hun huis gezin benoodigd waren van de

aanbrengers zelft te koopen voor den gelimiteerden inkoop.

prijs, dog niet anders als bij heele en halve koijangs, mits dat

by deeze hunne benoodigdheid alvoorens opgaven aan de

benoemde Gecommitteerden, om daar van te kunnen oordeelen

Dat de Boomschrijver en Pagter van de In-en uitgaan„

„de Regten weekelijks ter goeder trouwe aan den Gouverneur

moesten berigten hoe veel rijst hier ingevoerd was: verdagt

zijnde dat zij, wanneer aan de egtheid hunner opgaave ge„

twijffeld