closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Remarques met op„

„zigt tot hetzelve

Inkoop van Atchiense

pepir

75

twijfeld. wierdt, dezelve met eede hadden te bevestigen.

Terwijl wij dienaangaande by deezen moeten remarqueeren,

dat wij den inkoops-prijs van de differente soorten van rijst niet

tot us 85 —. voor de koijang gesteld

hooger, dan van UE: 62. —.

hebben, om Enze Rijsthandelaars tot de acceptatie daar van te

kunnen verpligten, dewijl zij, dezelve bij de kleine maat en

geduurende eenen langen tijd moetende verkoopen, daar op schade

zouden lijden, indien zij meer gaven, dog dat de Nachodas van de

Iavasche en Cheribonsche vaartuigen met overleg van dewelken

deeze bepaaling gemaakt is, een paariglijk verklaard hebben

daar mede wel te kunnen uitkomen; dat door de Iavasche en

Cheribonsche handelaars niet alleen rijst maar ook andere articulen

herwaarts gebragt worden, daar zij somtijds meer dan een Capitaal

op winnen, en dit zoo wel, als hetgene zij op de retouren profitee„

„ren, hun ter genoegzaame aanmoediginge strekt om hier altoos

te komen handelen; dat hier zelden in een jaar 1200. —. Ma„

„laccasche Koijangs rijst worden ingevoerd, en wi derhalven, wan„

„neer de aanbreng eens die quantiteit excedeert, den uitvoer van

hetgene boven de 1200 —. koijangs is ingekomen dienen toe te

laaten, wellen wij onze Rijsthandelaars onder de verpligting hou„

„den van 1200.—. koijangs in een jaar te moeten neemen;

dat buiten zulke singuliere gevallen geene permissie verleend

wordt om rijst van hier uit te voeren, ongerekend hetgene de

hier aankomende of naar elders vertrekkende naviganten

tot consumtie op hunne vaartuigen requireeren gelijk zulks.

uwer Hoog-Edelheden, des behagende, nader zien zullen bij onze

Resolutie van den 9 Augs.

1120 Wij vertrouwen derhalven, dat uwe Hoog-Edelheden

onze voorschreven schikkingen zoo wel goedkeuren zullen als

het besluit dat wij, ten einde de vaart der Atchieners op

deeze