closeTerug naar inventaris

Transcriptie

73.

Dankzegging voor de

permissie nopens de

voort naar en van

china

Tegen de komst van

Mandharunhen in Wadjoree

„schen op strouw kunnen

wij nog niets doen

hem te kaap geschikte

sloop met Commissiee, ge

„schut enz. te voorzien

deeze plaats te doen aanwakkeren, en langs dien weg ook den aan„

„voer van rijst te bevorderen op den 14 Augs. genomen hebben, om

alle de bruine peper, welke zij aanbrengen, voor de Compagnie in

te kopen tot den prijs van rd. 155/8 voor het pikol, nadier dezelve

met een avans van 50.–. percent weder van de hand gezet kan

worden

§ 121 Voor de verguining aan de Mallaccasche ingezete„

„nen, om niet alleen naar de Chinasche kust tot Canson inclie„

„sive te vaaren, maar ook bij retour uit de Chinasche havens naar

Batavia of herwaarts te stevenen zoo als zij dat verkiezen zul„

„len dog naar geene andere plaatzen, bedanken wij uwer Hoog

Edelheden hunnentwegen bij deezen

§ 122 De Mandhareeschen en Wadjoreeschen, tegen welker

vaart naar herwaarts uwe Hoog-Edelheden ons beveelen

zoo veel mogelijk te waaken komen niet hier, maar op Riouw,

en van daar zien wij voor als nog geen kans hun te weeren, ofschoon

wij moeten toestemmen dat die vaart zeer nadeelig is voor de

Compagnie

§ 122 De Capitein ter Zee Abo, Fiscaal Couperus, en

Licentmeester Hoijnck van Papendrecht hebben aan ons

bij een Request te kennen gegeven, dat zij eene Pegusche sloep

hadden gekogt, en de Onderneemer genaamd, met intentie om

dezelve aan het fortum van den Oorlog op te offeren, verzoeken„

„de derhalven dat wij aan dit zielse niet alleen Commissie verlee„

„nen wilden, om te kaap te vaaren tegen onze openbaare vijanden

de Engelschen maar hetzelve ook adsisteeren met de benoodigde

Conons en andere oorlogs-munitien. En dewijl wij met hun

oordeelden; dat dit vaartuig, wel toegerust zijnde, door zijne

snelheid in het zelen en ondiepheeden, zeer geschikt zoude

weeten

be

te