closeTerug naar inventaris

Transcriptie

79

weezen om kleine vijandelijke vaartuigen die amtioin langs

deeze thaal verkoopen in hunne schuilplaatzen te gaan opzoe„

„ken en neemen, behalven dat het der Compagnie ook van

dienst kan zijn, wanneer zy met den eenen of anderen van

e

de inlandsche Vorsten in oorlog raakt, hebben wij ter sessie

van den 14 huyus op verhoopte approbatie van uwe Hoog Edel„

„heden besloten aan het gemelde vaartuig Commissie in

forma te verleenen, en hetzelve te voorzien van

12 pr. ijzeren canons, naamelijk

2 van 6.

4 3 —, en

2 lb:

6

benevens vier metaalen draaibassen van 1- lb: en eenige

andere oorlogs-munitien, die wy buiten eigen ongerief mis„

Vraag op wat ondetie zulks

„sen konden, onder zoodanige Conditien, als waar op uur

ter Hoolfdplaatse geschiedt

Hoog-Edelheden diergelijke adsistentie aan de ter Hoofdplaatze

te kaap geequipeerde schepen bewezen hebben. Wi verzoeken

uwer Hoog Edelheden ons daar van te willen elucideeren

§ 124 De Dinaaren, die door uwe Hoog

Edelheden begunstigd zijn, en van dewelken de soldij boekhouder

Dankzegging van

begunttigde Dienaaren

en winkelier Hendrik Iuliur Weederhold op den 9

Augi als Lid in onze vergadering geintroduceert is betuigen

uuwwer Hoog Edelheden daar voor hunne verschuldigde dank„

„baarheid; gelijk wij mede doen voor de reflexcie op onze sollicita„

„tien in faveure van dezelven

§ 124 De Fiscaal Couperus en Lieentmeester Hoijnek van

Papendrecht beloven uwer Hoog-Edelheden zig naar Hoog derzelver

Belofte van Couperus

in Papendricht

geeerde recommandatie vervat bij missive van den 1. October § 77. en

81, te zullen gedragen, om uwer Hoog-Edelheden verder geen onge„

„noegen