closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Dank, zegging van den

Gouverneur

tervulling van drie bedienin

„gen met personen die men ter

bevettinge aanprist

75.

Bevordering onder de

Pennitten

hen als adsistent gereed„

„mitteerd

„noegen te geeven; zijnde de pecunieele amende door wwre=

Hoog- Edelheden den eerstgenoumden opgelegd, aan de Diaconij

alhier betaald.

Terwijl de ondergetekende Gouverneur Uwer Hoog Edel„

„heden op het onderdanigste bedankt voor den gunstigen voor„

„stand van denzelven in de hem toevertrouwde superioriteit

§126 De op den 15 Iuni tot Boekhouder bevorderde en op den

14 Augs, in plaatze van gemelden Weederhold, tot Negotie overdrager

benoemde Gerrit Pungel, is sedert, of bij onze Resolutie van den 14

deezer, tot eersten klerk ter onzer secretarije geeligeerd om den in het

ampt van secretaris provisioneel gestelden Boekhouder C:hristiaan

Godfried Baunigarten te vervangen; de soldij verdrager Ian

Arnold Wiederhold tot Negotie Overdrager; en de Boekhouder

Carel Godlieb Rojus tot soldij overdrager. Wij verzoeken zeer

nederig dat ’t uwer Hoog Edelheden behagen moge alle deeze

persoonen die eene gunstige aanmerking meriteeren, in hunne

gemelde posten te bevestigen

§§ 121 De Absolut Adsistenten Iacob Frans overree

en Hendrik Lebrecht Pappon zijn tot Boekhouders met 30- gls„

de Jong Adsistenten Jan Diedersch Dieterich, Balthazar Iacob Weld

en Iohannes de Graaf tot Absolut Adsistenten met ƒ 24 —: gls. de

Provisioneele Adsistenten Carel Bruins en Hermanus Fredrik

Geijsler tot jong-adsistenten met ƒ16- ges bevorderd, blijkens

onze Resolutien van den 30. Maart, 15 Iuni, 14 Augs, 6 sep„

„tember 16 November en 24 Ianuari

§ 129 De voor eenigen tijd met Htelstand van gagie uit

Comps. dienst ontslagen Iacob Daniel koek is op zijn verzoek

daar wieder in geadmitteerd met zijne voorjaarige qualiteit

van Adsestent en gagie van 20 —. ges. blijkens onze Resolutie van

den