closeTerug naar inventaris

Transcriptie

we

nij

g.- Edel„

voor„

p den

lager

het

12

in

re

me

ik

iteit

tie van

79

den 25 Iuni

§ 129 De Capitein Luitenant Hendrik van Nijvenheim

Aang huijshuur, en verdere

hebben wij bij onze Resolutie van den 14 Augs. den rang gegeeven

ensolementen van den Cap

Luitenant van Nijven hin

naast het jongste Lid onzer Vergaderinge, en zes res voor huis huir

toegelegd, benevens de emolumenten, die hij volgens de Memorie

van Menagie genieten moet, en den Corporaal Iohan George

Pruijser tot sergeant met 20:-. als geavanceert, volgens onze Reso„

„lutie van den 6 September

§ 129 Bij Resolutie van den 18 derzelfde maand zijn voor

soldaaten met 13 gls. in Comps. dienst weder aangenoomen Lode„

Twee soldaaten van

wijk de Iong van Meerkerken en Ian van der Put van Oijen,

tinconemale weder in dienst

gesteld

die als zoodanig op Ttinconomale bescheiden geweest, door de

Engelschen bij de verovering van die plaats krijgs gevangen ge„

„maakt, van hun vervolgens gedeserteerd, en met het schip de

Ionge Hugo hier gekomen zijn

§ 131 De Persoon van Louis Siward is wegens zijne

bekwaamheid in het werk van de arthillerij voor Bombardier

hen voor Bombardus

aangenoomen en twee voor

met 20. —. gls in Comps dienst gesteld; waar na ook tot Cannoniers

Carmomirs

met hunne winnende gagien gechangeerd zijn, de Constabelsmaat

Leendert Hoogerzeil en Matroos Ian de Gruijter, blijkens onze Reso„

„lutie van den 27 September

§ 132. uit Consideratie dat de stads Chirurgijn Iohan

Godlieb Teijdel bijkans drie en een half jaar boven zijn verband

teijdel opperchirurgijn

gediend, en dat ampt steeds met veel vlijds en attentie waargenomen

heeft, is hij bij onze Resolutie van den 18 December tot Opperchirurgijn

met 36.— gls bevorderd

§§ 132 De Opziener van de Huis timmerwinkel Lambertus

Verhoeven is volgens onze Resolutie van den 27 September in gagie ver„

De opziener van de

in

„beterd tot 30 –. gls. en volgens Resolutie van den 6 bevoorens voor

Js uittmmnerwinkel

gagien verbiterd

Boekbinder met ƒ 14 -. gls in Comps dienst aangenomen de reeds een

en een als Boekbinder 14

ges gegeven

Geruimen