closeTerug naar inventaris

Transcriptie

atie

En voor een tijd ook

aan eenige anderen

supplicatie van de

Pennisten en Ambagt„

„lieden om verbitering

van hun soberen staat

Watmaleidche Militair

„ren aaonmee, die

voor de Compagnie vaan

verstrekt krijgen

84

consideratie, als bij de gemelde Resolutie genoteerd staan, aan

de Europesche Militairen officieren, Arthillerijsten, en eenige anderen

eene proportioneele maandelijksche verstrekking van rijst toegestaan

dog tot nader order, of voor zoo lang de duurte van levensmiddelen

en andere behoeften zulks zoude vereischen

§ 138 Bij onze Resolutie van den 19 November is gein„

sereerd een Request van de gezamenlijke in dit Gouvernement

bescheiden Pennisten, en bij die van den 28. Februari een van de

gezamenlijke Ambagtslieden, klaagende alle dezelven, dat zij we„

„gens de voorschreven duurte van levensmiddelen enz: naauwe„

„lijks bestaan konden van hetgene zij bij de Compagnie wonnen

en uit dien hoofde suppliceerende, dat hun eenig douceur mogte wor„

zeer

„den toegelegd, tot soulagement in hunne bekrompen omstandigheden.

Wij zijn overtuigt, Hoog Edele Heeren, dat zijm hunne Requesten

niets zeggen, als het gene met de waarheid overeenkomt, Maar, de„

„wijl wij buiten qualificatie van uwe Hoog-Edelheden op geenerlei

wijze bewilligen kunnen in hunne supplicatie, gebruiken wij de on„

„derdaanige vrijheid van ze uwer Hoog Edelheden bij deezen voor te

draagen, en te verzoeken dat het Uwer Hoog-Edelheden benevolen„

„telijk behagen moge ter verbeteringe van kunnen soberen staat zoo„

„daanige schikkingen te maaken, als uwe Hoog-Edelheden naar

Hoog derzelver wysheid en medoogensheid zullen goedvinden

§139 Gemerkt de Maleitsche Mititairen amm,

ongeagt de aan hun bij onze Resolutie van den 13 February 1782.

geaccordeerde verstrekking, zig nog even noode beweegen lieten om

met Comps. schepen en vaartuigen eenige togt te doen, en ter hunne

verontschuldiginge inbragten, dat sij, gelijk wij ook gehouden zijn toe te

stemmen, veel meer besteden moesten tot den inkoop van benoodigdheden

voor de rize, dan hun volgens onze voorschreven door uwe Hoog

Edelheden