closeTerug naar inventaris

Transcriptie

90

Translaat Maleitsche

Missive geschreeven door den Piegee„

„enden en Jongen Koning te Siac

Padoeka Sirie Sulthan Tahia

Achmatcha, en Radja Ali, aan

den Wel Edelen Getrengen Heer

Pieter Gerardus de Bruijn

Gouverneur en Directeur en den

Raad der Stad en Fortreesse Malacca

Ik maak mijnen Vriend bekend, dat ik deezen hoewel hij

niet is gelijk behoorde eenelijk zend uit hoofde dat ik in

het zekere geinformeerd ben, /:want zijnde dit berigt mij ge„

„geeven door mijn egen met eene kakap van Riouw ge„

/komen volk :/ dat Radja Moeda van Riouw zelf, naar

diac staat te komen om hetzelve aan te kasten, met

tagtig pantjajap zoo kleine ald grooten dewelke ten

dien einde bereeds altemaal in het water gebragt zyn; en

dat ik om mijnen Vriend van deeze tijding kennisse te gee„

„ven teffens naar Malacca laat vertrekken mijnen broeder

Geid sien op dat mijn vriend moge weeken dat het dus„

danig gelegen is

Op alle panjajaps zoo veele als er op Siai zijn hebbe

ik bereeds het gischut aan boord laaten brengen en zal

ze naar beneeden zenden tot aan de Coeboe of batterise

Ik verzoek derhalven mijnen Vriend, om mijnen broe„

„der den Grooten Heer Spoedig naar herwaarts te willen

laaten