closeTerug naar inventaris

Transcriptie

lansen terug keeren, en mij teffens te adsisteeren, met 25:

vaatjes: buskruits waar aan tansgebrek hebbe. Ik ver„

„tiouw in deezen op het kragtigste op de hulpe van mij

„ner Vriend, met Eede bij aldien het geschieden kan

het verzogte te willen afgeeven aan mijnen broeder den

rrooken Heer en gemelden Feid Sien

Thamat

Ik hebbe vans niets als een pikel wasch, hetwelk ik

verzoek als een teeken des leevens met genegentheid te

willen acceptteeren

Geschreeven in het jaar 1196 den 13 dag der maand Souwal

op Vrijdag, zijnde den 20 September 1782 /:onderstond:/

Gedranslateerd volgens opgaave van den Tezwooren Tolk

Intje Taijer Malacca in het Casteel den 28: Sep„t

ptember 1782 /: lagerstond:/ voor /:was getekend/

C G: Baumgarten E: G: Klerk

Komt van Padoeka

Sirie Sulthan Iang di ber„

toijang Moeda aan den wel

Edelen Heer Gouverneur en den

Raad

Suleidings Complimenten naar gewoonde

Na zulks, Ik weeten verstaa ook het gene myn

Vriend zegd, en geschreeven is in den brief aan mij ge„

zonden.

Tans zegge ik in opregtheid en met een zuiver hart

voor mijnen Kriens

Dat