closeTerug naar inventaris

Transcriptie

92

Translaat Maleitsche

Missive geschreeven door Padaka

Piri Sulthan Tahia Achmat

ha koning te Siac aan den

Del Edelen Gestrengen Heer Lie„

„ter Gerardus de Bruijn Gouverneur

en Directeur der Staden Fortresse

Malacca beneevens den Raad

Inleiding naar gewoontte

Ik maak mijnen vriend door deezen brief bekend, dat

ik een van mijne Lieden met naame Abdul Tabar

naar Malacca zend om mijnen waend te ontmoeten

en wegens Said Tien mijnen vriend te verzoeken den

zelven naar Tiac te willen te rui zenden met en

benevens mijnen broeder den Grooten Heer Naast

God vertrouwe ik op minen vriend dat hij deese mijne

twee broeders ten allerspoedigsten, zal heewaarts zen„

den, voorts maak ik mijnen Vriend nopens den Jongen

Koning van Riouw bekend dat hij tans op Boeroe

is mijn Volk hetwelke van Rantou gekomen is

heeft met daar van geinformeerd Ikbintans op

Tirc gereed, en hebbe mijne batterijen, pantjajaps,

gelyk ook sluitboomen klaar en in gereedheid laaten

brengen

Na zulks hebbe ik niets ten blijke mijner welgezondheid

ald mijne gebeden dagen nagt tot Tod

Lamat

Geschreeven den 8dag der maand Dulcaida 1196

Zijnde den 14 October 1782

/:onderstond:/

AAldus