closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

Translaat Maleitschen

sive geschreeven door den kom

van Slangenoor, aan den We„

Eddelen Gestrengen Heer Prd

Gerardus de Bruijn, Gouvr

en Directeur der Hadren Portra

Malacca

Onleeding naar Gewoonse

Wijders communiceere ik aan mijnen Vriend dat ik

„zen brief met een zuiver hart zende ten eende do„

den zelven mynen vriend kennisse te geeven van

overlijden van mijnen vader. Dat ik zulks dus

„ge hebbe intesteld is eenelijk toe te schryven a

de veele moeielijk heden die ik gehadt hebbe en der

ik overzulks in het regeeren nog maar een kin

Ik verzoek mynen Vriend omtien timmerlieden

vif zeerkundige Baazen of ten minsten drie

de laastgemelde het loon hetwelk mijn vaend

haar Lieden bedingt zal ik betaalen en wanneer

werk afgedaan is kan naar Malacca te rugt

Ik hebbe niets ten blijke van mijne welgezer

als twee handrottings

seschreeven den 10 dag der maand Souwal op

„derdag sagtermiddags zijnde den 19: September

/:onderstond:/ Aldus getranslateerd volgens opgaa

van den Teszwooren tolk Intje Paijer, Mal

in het Casteel den 21 October 1782 /lager/ do

/:getekend:/ CC Baumgarten E Gr Kler„

/:in marginestond:/ voor de overgaave /:getekend

eenige Maleische letteren

Translaat

D