closeTerug naar inventaris

Transcriptie

92

Translaat Maleitsche

Missive geschreeven door Pagaka

Piri Sulthan Tahia Achmat

ha koning te Siac aan den

Wel Edelen Gestrengen Heer Lie„

„ter Gerardus de Bruijn Gouverneur

en Dirccteur der Staden Fortresse

Malacca beneevens den Raad

Inleiding naar gewoonte

Ik maak mijnen Vvriend door deezen brief bekend, dat

ik een van mijne Lieden met naame Abdul Tabar

naar Malacca zend om mijnen wiend te ontmoeken

en wegens Said Tien mijnen Vriend te verzoeken den

zelven naar Tiac te willen te rug zenden met en

benevens mijnen broeder den Grooten Heer Naast

God vertrouwe ik op mijnen Vriend dat hi deese mijne

twee broeders ten allerspoedigsten, zal heewaarts zen„

den, voorts maak ik mynen Vriend nopens den Jongen

Koning van Riouw bekend dat hij tans op Boeroe

is mijn Volk hetwelke van Rantou gekomen is

heeft mij daar van geinformeerd Mkbintans op

Tiac gereed, en hebbe mijne batterijen, pantjaraps,

gelyk ook sluitboomen klaar en in gereedheid laaten

brengen

Na zulks hebbe ik niets ten blijke mijner welgezondheid

ald mijne gebeden dagen nagt tot Pod

Thamat

Geschreeven den 8dag der maand Dulcaida 1196

Zijnde den 14 October 1782

/:onderstond./

AAldus