closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Habiel Oemar Henie Mohamat Ba Hoezeen Aszagaf, die ald

Gevolmagtigde van onzen vriend herwaarts gekomen is,

kerttans / zoo wij vertrouwen zeer vergenoegd:/ te rug En

wi bedienen ons van deese gelegenheid, om aan onzen vriend

1bekend te maaken dat, of schoon Radja Alam bij het met

de Nederlandsche Geaxtroijeerde Oostindische Compagnie ge„

„vsloten Contract zijne successeuren op den troon van

Siac en Indrapoera wel uitdriekekelijk verbonden heeft

tot de overkomste herwaarts, ter plegtige acceptatie en

beeediging van dat Contract en de Edele Hooge Indische

Regeering te Batavia ook onder dezelfde voorwaarde

onzen viend in het bestier dee gemelde Ryken groot„

„gunstiglijk heeft gelieven te bevestigen, wi nogtans

zijnen gemelden Gevolmagtigde, op het daar om gedaan

aanzoek, tot de acceptatie en beeediging van het voor„

schreeven Contract in den naam ende Zeele van onsze

Vriend hebben geadmitteerd; uit aanmerkinge dat

onze vriend, in desze haghelijke tijds omstandigheeden

overkomende, somtijds, bij ontmoeting van Engelsche

schepen, gevaar zoude hoopen van door dezelvene geintestee

te worden, tog teffens in die vaste verwagting, dat onze

viend, zoo na het met meer veiligheid geslieden kan

Zig herwaarts begeeven zal, zoo ter voldoening aan zijn

voorschreeven gehoudenis sen als om te beantwoorden

aan de intentie der Edele Hooge Indische Regeering,

om dus blijken te geeven van de opregtheid zijner aan ons

gedaane verzekeringen van getrouw welmeenend en

verkleeselheid aan de Compagnie

Ondertusschen twijfelen wij niet of onze Vriend zal in

de Conventilie, die wy met den meergemelden Korst, Regent

van Rakkan tot bevordering der wederzeijdsche welvaart ge

Slooten