closeTerug naar inventaris

Transcriptie

99

gesloten hebben, en waar van hem eene getekende en bezegelde

Acte voor onzen vriend is ter handen gesteld, geen mender ge

inoegen neemen, als in de gezegde acceptatie en beeediging

door denzelven van het voorige Contract en verzoeken der„

halven om ten spoedigsten de ratificatie van beiden ons

toe te zenden, op dat wij daar van bij de eerstvoorkomende

gelegenheid aan de welgemelde Hooge Regeering kennisse

geeven kunnen

Wy wenschen van harte dat onze Vriend met de volmaaktste

gezondheid lang en voorspoedig mooge regeeren

Samat

Geschreeven in het Casteel Malacca den 27 Septembr

1782 /getekend:/ 2: C„ de Bruijntin margine

SE Comp„s zegel gedrukt in rood Lak en daaronder

Ter Ordonnancie van den Edelen Heer Gouverneur en

Raad/: getekend/ F: Thierens Sec„s

Aan den Koning van Siac

In leiding naar gewoonde

onzen

De brief van weynoe Vriend met said sien herwaarts ge„

„zonden, is ons wel besteld. Wij hebben daar uit gezien de be„

kommering van onzen Vriend voor en zijne preparatien tegen

eenen in val van Radja Hadje; dan wy kunnen niet ge„

looven, dat die Prins welke een Vriend en Bondgenoot van

de Compagnie is, en nog onlangs de sterkste verzekering

van zyne vriendschap aan dezelve gedaan heeft, een Rijk

zal kunnen ontrusten, dat onder de Opperheerschappije en

bescheerming van de Compagnie staat, en met welks

inneeming Hij geen voordeel behaalen, maar de Compa„

„gnie ten vijand krijgen kan. Egter prijzen wij zeer

de