closeTerug naar inventaris

Transcriptie

de voorzorg van onszen Vreend, om zig in postuur van defensie

te stellen, en willen Item zelfs vermaand hebben de wa„

penen niet neder te leggen, schoon de gerugten wegens

het dessein van Radja Hadjie op Siae /:gelijk wij vast ver„

„wagten:/ omdaar bevonden mogten worden op dat onze

Vriend in staat zij de Engelschen te rug te drijven, die

Somtids de rivier van Sial zouden willen inloopen;

waar toe wij onzen vriend vier vaatjes buskruis toe zenden

onder belofte van hem des noods kragtdaadiger te adsisteeren

Wij bedanken intuschen onzen vriend voor het gezonden ge„

Schenk, en verzoeken met gelijke genegenheid te willen

accepteeren twee traaije zilveren doozen, die Said sien

voor onzen Vriend meede neemt

Tamat:s

Teschheeven inde Tortrasse Malanca den 2 October 1724.

/:getekend:/ P. Cde Bruijn /in margine stond:/

SE Comp„s zegel geduckt in rood luk./: en daaronder geschie„

„ven Ter ordonnancie van den WelEdelen Gestr: Heer Gou

„verneur en den Raad /:geteeken F Thierens Sec„

Aan Radja Hadje, Regent

Van Riduw

In leeding naar gewoonte

Bijzonder aangenaam is het ons geweest met een brief

en Gezantschap van onzen vriend vereerd te worden.

Gewoon zijnde alloos openhartig en welmeenend met onzen

Vriend om te gaan, heeft het ons zeer verwondert in

enzes Vriends gemelden brief te ontmoeten een ver„

„wijt dat wij geen vertrouwen in onzen vrend stellen

En wi zouden ook niet hebben kunnen begrijpen

wat tog de oorzaak van zulk eene onverdiende

optijging