closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„corteeren. Wij zeggen een groot schip, dewijl Scepen van

120. of 136.- voeten te kleine laastboorden hebben om zelke

Zwaare houten als voorde Fransche vloot gerequireerd

worden te kunnen inneemen

Op den 13 September is met het Fransche schip les Prois Anis

naar Batavia afgevaardigt het van Uwer WelEdele ontvangen pa„

quet besloten in een kaste met onze eigen papieren voor de Ed:

onzer,

Hooije Indische Regeering onder bestelling van eenen Muivrlieden

die last hadt om bij eenige vijandelijke ontmoeting hetzelve

in zee te weepen; dan de Hijding dat de vijf Engelsche

schepen die op den 5 bevoorens ter gepasseerde waaren,

komende zoo men wilde van Bombaij en gedestineerd

naar China, zig omtrent de Straat Gouverneur ophielden,

heeft de Overheden van het gemelde Fransche schip ge„

„noodzaakt terug te heeren en hier te vertoeven tot den

23 September Wij twifelen eijter niet of uwer welEd

en onze papieren zullen met dien bodem, aldweb bezld

zynde, spoediger worden overgebragt, dan wanneer wijze

met eene van onze sloepen off Pantjallangs hadden af

gezonden De onderwinding heeft ons geleerd, dat deese vaarkuagen

en de maand Arg:s of September van hier vertrekkende/ lang op

zee sukkelen, en geen der Gezaghebbers van derzelven durft het

harzarderen. beoosten Banca om naar Batavia te ste„

„venen dewijl zij en dat vaarwader onervaaren zijn

De met de sloep Sunda overgekomen Zeven Chineesen„

van het door de Engelschen veroverde schip Canaan hebbens

bereeds transpoort gekreegen Naar Batavia, gelyk ook

binnen agt of tien dagen naar derwaarts staan te worden

voortgezonden de op den 23 deezer met de Portugeesche

Snaauw Maria e Almas Sanctas van uwer Wel

Ed: