closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ke

103

Edd Aegenten te saarquebaar ontvangen twee brieven voor de Horg

Regeering

wat de gemele sloep zelf belangt, die van eenige daar aan

bevonden gebreeken verholpen is, wij zullen dezelve, zoo dra de

mouson het toelaat, teruig, en daar mede voor dwer Uwer

WelEd Gouvernement zenden zoo vel zwavebaarde, als wij

kunnen magtig worden van de 20000.-, b' die wij op het

berigt van den Ridder de Trommelen, dat uwer WelEd er

gebrek aan hadden, besloten hebben in te koopen tot

den markts prijs van D„s 7.4.-, voor het pikol van 125.- lb

De Tecaghebbers Mulder heeft ons verklaard dat de sloep

niet hard genoegzeilen kan om het fregat la Zourvoijeu„

ik te kunnen bij blijven;

Anders zouden wij dezelve onder het geleide van dien

bodem hebben laaten vertrekken

Ondertusschen bedanken wij uwer wel Eer voor de viendelyke

Communicatie van den staat der zaaken om de west van Jn„

„dien, wenschende van harte dat alles zig eerlang ten onzen

voordeele schikken moge door den zeggen der weldaadige voor

Zienigheid

De Edele Hooge Indische Regeering heeft ons onlangst

gequalificeerd, om bij aldien wij't zij op interest, of op

assignatie onder zoodanige Conditien als uwer welEd

bij het overgaand Biljet bepaald zullen vinden, meer

Contanten bekomen konden dan wij zelfs noodeg hadden

een ton of daar boven bij goede occasie naar Ceilon te

zenden Maar hoe gaarne wij uwerwel Ee gerieven

wellen vreezen wy nogtans dat wij op den voet niet

eens zoo veel zullen kunnen bekomen als tot ver„

„vulling onzer eigen benoodigheeden vereischt zal worden

W: