closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wij monenderhalven UwerwelEd: niet flatteeren met de hoop

van uetdik Gouvernement eenig geld te ontvangen, wij

zijn metsveel agting /onderstond:/ Wel Edele Gestrenge

Erenteste Manhafte, wijze voorzienige Zeer Discreete

Heeren en Vrienden /lager:/ Uwer wel Ed zeer bereidwillige

Dienaaren / getekend:/ P: G: de Bruijn, A A verndlij

J Hensel A Couperus i Thierens F B Hoijnk

van Lapendrecht en H: I Wiederhold /in margine stond:/

Malacca in het Catteel den 28 October 1782

Aan den Koning te Aangenoor

In ledeng naar gevoorte

n

Ik heb mijnes vriend brief met genoegen ontvangen, en dank

„mijnen Wiiend, voor het daar bij gegeeven berigt van het overleeden

van zijnen Heer Vader; terwijl ik meynen vriend congratuleere

met zijne opvolging en de regeering, wenschende dat myn Vriend

dezelve met geluk en voorspoed waarneemen, lang en vergenoegd

leeven en eenen onverwekkelijken roem verkrijgen moge

Maardewijl wijlen mimes Vriends vaeder regen het verdrag, door

Radja Slangenoor, en den Soulibatang; zoo voor zig zelven als

voor Radja Said, die hun daar toe gemagtigd hadt en de

gantsche Slangenoorsche Gemeente, in den jaar 1758, met

de Nederlandsche Oosendische Compagne plegtig geslooten

en bezwooren, niet alleen alle vreemde Europeesche en

Jnlandsche Naken ten handel geadmitteerd, maar ook aan hun

gepermitteerd heeft den inkoop en vervoer vanting hetwelk

volgens het gemelde Verdrag alleen aan de Compagnie ge„

leverd moet worden, en zelfs de Compagnie allen mogelijken

afbreuk heeft zoeken te doen in haren ten handel op

Kombouw