closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wel Edele, Gestrenge, Eerentfeste Manhafte,

wijze, Voorzienige zeer Discreete Heeren en

Vrienden

Schoon wij voorgenomen hadden de sloep Sunda, die„

gelijk wij uwer Wel Ed. bij onzen brief van den 28 October

laastleden schreeven, met het Fransche Konings fregat la

9

2

Lourvoijeuse niet kon worden afgezonden, tot den laasten

van deese of het begin van de volgende maand hier aan te

hougen hebben wy egter de gelegenheid niet mogen laaten voor„

bij slippen, die ons sedert was voorgekomen om dut Killtje

vroeger en in veiligheid te laaten te rug keeren

Want het Fransche Konings fregat le Bellonne op den

42 deezer hier gearriveerd zynde, om zoo veel rijst voor de

vloot, die op deheede van Achin legt in te handelen, als

te bekomen zoude zijn, hebben wij, vermits dat schip

weenig of niets daarvan vervoeren kon, besloten de

Sloep Sunda, met eene laading rijst voor rekening van

Particuleeren, naar derwaarts te depecheeren, onder bedek„

king van la Bellonne, en den Heer Ridder de Suffeen

Bevelhebber over de gemelde vloot, te verzoeken om dat

kieltje bij de Vloot te willen laaten blyven tot dat

het met genoegzaame gerustheid naar Ceilonkon voord„

Steevenen

Ten dienste van uwer Wel Ed Gouvernement hebben wij

niet meer dan 4737¾ lb zwavel aarde kunnen op doen;

die met de gemelde sloep overgezonden, en zo wel bij

Factuur derwaarts aangerekend worden als bij de

Onkostreekeng van dat bodemtje het geene daar aan ge„

daan en verstrekt is; ter wijl wij tot uwer wel Ed Specu

„datie deezen bij voegen Copie van het berigt, dat

de