closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Hoog Edele Heer

Wel Edele Heeren

Wij hebben de eere gehad van te ontvangen Uwer Wel Edele

zeer geagte missive van den 13 Mai 1782, en betuigen in

antwoord daar op bij deezen onze bijzondere verpligting aan

Uwewel Ed voor de verleende protecie aan de van Batavia naar

Ceclon gedestineerde, dog, ter ontwijkinge van het Engelsche Esqua„

der, op der reede van Tranquebaar aangekomen drie schepen

onzer Natien onder verzekeringe dat wij mede niet in gebreke zul„

„len blijven om aan de schepen en onderdaanen van zijne Deensche

Majesteit, die hier komen verder te bewijzen alle zoodaanige

belefd= en geriflykheden, als zij zier altoos genooten hebben.

Wat de particuliere Snauw C: Antonelte Marie betrefd de

Raad van Iustitie heeft op de aangeeving van den Captn en bore„

„ten stuurman dat die snauw en haare laading aan onze

vijanden de Engelschen, toe behoorden, dezelve gearresteerd, en,

na den Heer Melcheor la Berumie daar op gehoord tte heb„

„ben, govanneest dat beide vaartuig en laading naar Batavia

zouden worden gezonden, ter dispositie van de Edele Hooge Indi„

sche Regeering; gelijk zulks ook in gevolge van dat Vonnis

geschied is.

Maar de Hooge Regeering heeft het gemeld arrest, als onge

frindeert verzogt en verkreegen, opgeheeven, vaartuig en laadeag

daaruit kosteloos onslagen, en ald eene sequeele van dien

de derwegens gevoerde procedures, ald kwaalyk en wederregte„

„lijk begonnen en vervolgd, geannulleerd, ten kosten van d

aanleggers om die uit hunne prive beurse te belaalen.