closeTerug naar inventaris

Transcriptie

106

De Snauw is te Batavia op eene zoo veel mogelijk secuure plaats

gelegd, onder behoorlijk opzigt dog voorrekening en risico van

den Heer la Beaume uit Consideratie dat hij als eigenaar

pro parte en supercarga gehouden was geweest zijn goed te vol„

„gen en geenzints te abondonneeren, dan wel Gemagtigen te

benoemen, ten einde daar te plaatze zijn rigt en belangen waar

te neemen De laading van de Snaauw is mede onder Seques„

„tatie gesteld, om met de Snauw zelf aan den Heer la Beaume

of aan zijne Gelastigen, te worden gerestititeerd.

Wij twijfelen niet of uwe Wel Ed:s zullen met deese dispositie

volkomen genoegen neemen.

Terwijl wij met byzondere hoogagting blijven /:onderstond:/

Hoog-Edele Heer en Wel Edele Heeren /:lager:/ Uwer Wel Ed:

onderdaanigste en gehoorzaamste Dinaaren /:getekend / P E:

de Bruijn A A Werndli J A. Hensel, A:s Couperus,

F Thurens. R: B: Hoijnk van Papendrecht, H: S: Wiederhold.

/:in margine:/ Malacca in het Casteel den 6 Ianuari 1783

Aan den Heer Toger 160„

Develhebber over Comp„s Oorlogs

esquader langstde Maleitsche Kust

Manhafte voorzinige

Viscree

Wij hebben Ewld brief van den 4 deeser, dienende in antwoord

Op den onzen van den 28 Januari lastleden wel ontvangen

De belaading van het schip Europa voor Ceilon kan

ligtelijk volbragt, en hij van hier gedepecheerd worden, voor

medio Maart, wanneer wij hem nu lieten herwaarts komen.

Maar