closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maar, dewijl schipper Aems Uwld besuijd heeft, aan dat schip

zoo veel te manqueeren en hetzelve in zoo slegte

„staat te zijn, dat het voorden teijd niet kan voor zien en

gerepareerd worden, en wij hem tans ook niet gerieven

kunnen met de benoodigte zeilen anker en andere lou„

„wen vreezen wij daurintegen genoodzaakt te zullen wee„

zen om hem van de reise naar Ceilon ’t zij direct

of gelijk uw Ed proponeerd door de stiaat Sunda te ra„

v

„cuseeren. De zaak is nogtans van de veel aangele

„genheid, om niet eerst alles te doen, wat onze gehoude„

„werk van ons vordert, ten eende ons bij de Edele Hooge

Indische Regeering welke immers het gemelde schip

niet van hier waar Ceilon zal hebben aangelegd, zonder

van dies gesteld had kennis genoomen te hebben, Salis„

„factoir te kunnen der antwoorden en begeeren der„

halven dat UwEd met Capitein Winterheem dat schip

ten eersten nauwkeuriglijk visitieren, en van hunne be

vinding ons een Rapport toe te zenden

Blijkt het bij dit onderzoek en kan uwEd met kup„t

Winterhem verklaaren dat het schip Europa,

zonder zoodanige voorziening en reparatie, als schipper

Oms betuigd heeft, daar aan noodig te zijn, on moge„

„lyk, met genoeg zaame gerustheid de reese naar Ceilon

kan ondernoomen, dan magtwwld dat schip bij

het Esquader aan houden, ttet den 20 Eujus. dog anders

moet UwEd hetzelve inmediaat herwaarts laaten te

rug keeren

De redenen in uwed bewoogen hebben om met de

vloot van standplaats te veranderen, volgens de ons

toegezonden Resclutien van 30 Januari laastleden,

Komen