closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van

daar benevens aan mimen Vrieud, een hondert sp reaalen sten eende

daar van de benodigheden voor het Fort op en nadere verantwoor„

„ding aan de Compagnie te doen, het overige te besteeden tot

de inkoopvan ten, dewijl ik onderrigt ben, dat er groote pan„

kijen in voorraad zyn, en verzoekt mijnen Vriend, om nu

niet alleen zoo veel van die bergstoffe tegen de gewoone be„

taaling aan den gemelden Adsistent te willen laaten af

leveren, dat Comp:s vaartuigen met goede laadingen ten

eersten kunnen terug keeren, maar ook zoogte draagen

dat de vaartuigen, die te volgen staan, allen insgelijks

met ten beladen kunnen worden, en over zulks niet te ge

„doogen dat iets daar van in de honden van anderen

geraake, indien meen vriend zig van Comp„s bestende„

„gevriendschap verzekeren wil

Dan blijke mijner Welmeenendheid bekomt mijn werend

met een van de voorschreeven Comp„s vaartingen eene Keijang

Zout

Namat:

seschreeden in de Cortrelse Malacca den 29 Januari 1703

/getekend:/ P:I. de Bruijn

soede Vriend

Ik hebbe hin behaer Ionder da gof dehum onkangen en dane

„uitgeken dat uw en het volk nog gesonde zijn de twelk mij

leefis

tw schrijft mij van vyf maanden gagie te hebben ontvangen

uw heeft zes maanden ontvangen, van Primo Ianuari

tot